Statut

Statut

Załącznik nr 1
do uchwały nr LXVI/281/2018r.
Rady Miejskiej w Mogielnicy
z dnia 24 września 2018r.

Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury


Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, zwany dalej MGOK jest samorządową instytucją kultury.
2. Siedziba MGOK mieści się w Mogielnicy przy ul. Rynek 1, a terenem działania jest terytorium Polski.
§ 2.

1. MGOK działa w szczególności na podstawie:
a/ ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 Nr 41 poz. 364/,
b/ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 oraz Nr 113, poz. 984/,
c/ ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości /Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694/,
d/ postanowień niniejszego Statutu.
§ 3.

1. MGOK samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową i po wpisaniu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora nabywa osobowość prawną.
2. Bezpośredni nadzór nad MGOK sprawuje Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica.

Rozdział II

CELE I ZAKRES DZIAŁANIA

§ 4.
1. Podstawowym zadaniem MGOK jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej:
2. Do szczególnych zadań MGOK należy:
a) rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań kulturalnych społeczeństwa,
b) kształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w kulturze,
c) organizacja imprez kulturalnych i sportowych,
d) organizacja koncertów i imprez promocyjnych,
e) administrowanie obiektami,
f) organizacja szkoleń kadry na zlecenie zainteresowanych organizacji i instytucji,
g) przygotowanie, konserwacja i eksploatacja obiektów i urządzeń,
h) prowadzenie wypożyczalni sprzętu,
i) organizacja usług dla ludności w zakresie kultury, sportu i rekreacji,
j) udostępnianie obiektów kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i innych,
k) prowadzenie sekcji tematycznych,
l) wynajmowanie i użyczanie,
ł) współpraca i zawieranie porozumień z innymi podmiotami w celu organizacji imprez kulturalno-sportowych,
m) organizowanie konkursów w różnych dziedzinach sztuki,
n) współdziałanie z instytucjami upowszechniania kultury, szkołami, zakładami pracy, urzędami administracji samorządowej oraz innymi instytucjami i organizacjami,
o) integrowanie społeczności lokalnej poprzez współtworzenie warunków do kultywowania i rozwijania narodowych, etnicznych i środowiskowych wartości kulturalnych.


§ 5.

1. MGOK może prowadzić działalność gospodarczą, z której przychody przeznaczone są na realizacje celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności bieżącej, a w szczególności polegającej na:
a) wynajmowaniu pomieszczeń i obiektów na cele kulturalne, handlowe i rekreacyjne oraz doraźne potrzeby organizacji społecznych i innych,
b) wynajmowaniu sprzętu będącego na stanie MGOK
c) świadczeniu usług w dziedzinach związanych z działalnością statutową,
d) odpłatnym doradztwie w dziedzinach związanych z działalnością statutową,
e) prowadzeniu działalności wydawniczej i poligraficznej,
f) organizowaniu imprez zleconych poprzez instytucje i osoby fizyczne.
2. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1 nie może kolidować z realizacją zadań statutowych.
3. Wszystkie zadania MGOK realizuje na podstawie statutu oraz zezwoleń wymaganych przepisami prawa.

Rozdział III

ORGANY ZARZĄDZAJĄCE, DORADCZE I NADZORCZE

§ 6.

1. MGOK kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica.
2. Dyrektor reprezentuje instytucję na zewnątrz i jest odpowiedzialnym za jej działalność merytoryczną, finansową i gospodarczą.
3. Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:
a) reprezentowanie MGOK na zewnątrz.
b) ponoszenie odpowiedzialności za gospodarkę finansową,
c) ustalanie oraz czuwanie nad przestrzeganiem właściwego podziału pracy, zgodnie z regulaminem organizacyjnym oraz w zależności od potrzeb, dokonywania korekt i ulepszeń w systemie organizacyjnym , przestrzegania przepisów bhp i ppoż ,
d) czuwanie nad prowadzeniem działalności MGOK zgodnie z zasadami oszczędnej i celowej gospodarki, podejmowania decyzji zapewniających prawidłową jego działalność,
e) dążenie do stałego podnoszenia kwalifikacji pracowników, poprawy warunków bhp, nadzorowanie całokształtu spraw osobowych, płacowych oraz dyscypliny pracy w oparciu o obowiązujące przepisy.
f) nadzór i kontrola sprawozdawczości statystycznej.
g) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi sprawującymi funkcje nadrzędne i równoległe.
h) koordynacja pracy poszczególnych stanowisk w MGOK,
i) wydawanie aktów wewnętrznych.


§ 7.
1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu MGOK upoważniony jest samodzielnie dyrektor lub jego pełnomocnik działający w granicach udzielonego pełnomocnictwa.
2. Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzenie mieniem lub może spowodować powstanie zobowiązań finansowych, do skuteczności oświadczenia woli wymagana jest kontrasygnata głównego księgowego.

§ 8.

Organizację wewnętrzną MGOK określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora po zasięgnięciu opinii właściwego organu gminy.


§ 9.

Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica sprawuje nad MGOK nadzór w zakresie prawidłowości dysponowania przyznanymi środkami budżetowymi oraz gospodarowania mieniem.

Rozdział IV

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

§ 10
1) MGOK prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową zgodnie z rozdziałem 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawą o rachunkowości.
2) Źródłami środków finansowych MGOK są:
a) wpływy z działalności statutowej
b) dotacje z budżetu gminy
c) darowizny, spadki, zapisy, zbiórki,
d) odsetki z lokat bankowych,
e) inne dozwolone prawem,
3) Źródłami środków finansowych mogą być także:
a) dotacje z budżetu państwa na zadania objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury,
b) dotacje, wynikające z programów współpracy międzynarodowej.

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11.

1. Projekt zmiany statutu może zgłosić z własnej inicjatywy dyrektor.
2. Zmiana Statutu może nastąpić po dokonaniu wnikliwej oceny skutków jego obowiązywania.
3. Projekt zmian statutu wraz z uzasadnieniem dyrektor przedkłada za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica Przewodniczącemu Rady Gminy z wnioskiem o skierowanie go pod obrady sesji i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
§12.
MGOK używa pieczęci podłużnej z nazwą:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Mogielnicy
05-640 Mogielnica ul. Rynek 1

 

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2021-02-03 15:05:33.
 
Statut Miejsko-Gminnego Osrodka Kultury w Mogielnicy 2018.pdf

Opublikowane przez: Robert Lipiec | Data wprowadzenia: 2020-08-21 12:14:29 | Data modyfikacji: 2021-02-03 15:06:55.
Data wprowadzenia: 2020-08-21 12:14:29
Data modyfikacji: 2021-02-03 15:06:55
Opublikowane przez: Robert Lipiec
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
M-GOK MOgielnica
ul. ul. Rynek 15
05-640 Mogielnica
Kierownik Jednostki
Kontakt:
Tel:
Fax:
e-mail: