Regulamin

Regulamin

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Mogielnicy

R o z d z i a ł I
Postanowienia ogólne

§ 1


Regulamin określa strukturę organizacyjną, przedmiot i zakres działania oraz kompetencje Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Mogielnicy, zwanego dalej Ośrodkiem.

§ 2


Ośrodek działa na podstawie:
1.Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej Dz. U. Nr 25, poz.765 z 1996 r z późn. zm. (tekst jedn. Dz. U. Nr 81, poz.889 z 2001 r).
2. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych Dz. U. Nr 155, poz.5773
z 1998 r.
3. Ustawy z dnia 25 października z 1991r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
4. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych (Dz. U. Nr 122 poz. 1133 z 2000 r).
4. Uchwały Rady Miejskiej w Mogielnicy Nr X/45/2011r.

§ 3


Bezpośredni nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica.

R o z d z i a ł II
Zakres działania Ośrodka.

§ 4


Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na podstawie własnych planów finansowych.


§ 5


Do zakresu działania Ośrodka należy:
1. Organizacja imprez kulturalnych.
2. Organizacja koncertów promocyjnych, rekreacyjnych i innych.
3. Administrowanie i eksploatacja obiektów kulturalnych i rekreacyjnych.
4. Organizacja szkoleń kadry na zlecenie zainteresowanych organizacji i instytucji.
5. Przygotowanie, konserwacja i eksploatacja obiektów i urządzeń kulturalno-rekreacyjnych.
6. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu i wynajem pomieszczeń.
7. Organizacja różnych usług dla ludności w zakresie kultury, promocji, rekreacji.
8. Udostępnianie obiektów kulturalnych, rekreacyjnych i innych.
9. Prowadzenie sekcji tematycznych.
10. Prowadzenie działalności gospodarczej.
11. Wynajmowanie i użyczanie obiektów kulturalno-rekreacyjnych.
12. Współpraca i zawieranie porozumień z innymi podmiotami w celu organizacji imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych i innych.
13 Organizowanie konkursów w różnych dziedzinach sztuki.
14. Współdziałanie z instytucjami upowszechniania kultury, szkołami, zakładami pracy, urzędami administracji samorządowej, organizacjami pozarządowymi.
15. Integrowanie społeczności lokalnej poprzez współtworzenie warunków do kultywowania i rozwijania narodowych, etnicznych i środowiskowych wartości kulturalnych.

R o z d z i a ł III
Struktura organizacyjna

§ 6


1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor.
2. Dyrektora zatrudnia Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica.
3. Księgowego zatrudnia Dyrektor.
4. Pozostałych pracowników Ośrodka zatrudnia Dyrektor.

§ 7


Wykaz stanowisk, komórek organizacyjnych:
1. Dyrektor
2. Księgowość i kadry
3. Pracownik biurowy, referent ds. kultury, promocji i sportu
4. Sprzątaczka
5. Instruktor ds. aktywizacji dzieci i młodzieży

§ 8


1. Dyrektor kieruje całokształtem działalności Ośrodka, zgodnie z zasadami jednoosobowego kierownictwa i jest za tę działalność odpowiedzialny.
2. Do bezpośredniego zakresu działania Dyrektora należy:
a) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz.
b) ponoszenie odpowiedzialności za gospodarkę finansową Ośrodka.
c) ustalanie oraz czuwanie nad przestrzeganiem właściwego podziału pracy, zgodnie
z regulaminem organizacyjnym oraz w zależności od potrzeb, dokonywania korekt
i ulepszeń w systemie organizacyjnym Ośrodka, przestrzegania przepisów bhp i ppoż
d) czuwanie nad prowadzeniem działalności Ośrodka zgodnie z zasadami oszczędnej
i celowej gospodarki, podejmowania decyzji zapewniających prawidłową działalność Ośrodka.
e) dążenie do stałego podnoszenia kwalifikacji pracowników, poprawy warunków bhp, nadzorowanie całokształtu spraw osobowych, płacowych oraz dyscypliny pracy
w oparciu o obowiązujące przepisy.
f) nadzór i kontrola sprawozdawczości statystycznej.
g) dyrektorowi podlega dział finansowo- księgowy.
h) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi sprawującymi funkcje nadrzędne
i równoległe.
i) koordynacja pracy poszczególnych stanowisk w Ośrodku.
j) wydawanie aktów wewnętrznych.

3. Dyrektor jest odpowiedzialny za całokształt działalności, a w szczególności za:
a) racjonalne gospodarowanie powierzonym trwałym majątkiem,
b) utrzymywanie w/w majątku w dobrym stanie technicznym,
c) realizowanie zadań powierzonych przez Burmistrza Gminy i Miasta w Mogielnicy,
d) prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami,
e) dyscyplinę i efektywność pracy,
f) warunki pracy załogi,
g) organizowanie zakupów zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.
4. Dyrektorowi w celu wykonywania jego zadań, przysługuje prawo do podejmowania
decyzji we wszystkich sprawach dotyczących działalności Ośrodka nie będących
w kompetencji jednostki nadrzędnej.
5. Dyrektor posiada uprawnienia do podejmowania decyzji w sprawach:
a) dysponowania majątkiem Ośrodka w granicach obowiązujących uprawnień,
b) celowości wydatków Ośrodka w ramach zatwierdzonego budżetu,
c) przyjmowania, zwalniania, karania i nagradzania pracowników zgodnie
z obowiązującym ustawodawstwem pracy,
d) decydowania o nabywaniu oraz zbywaniu zbędnych lub zużytych środków trwałych, materiałów i przedmiotów, maszyn i urządzeń, po uzgodnieniu z Burmistrzem Gminy i Miasta Mogielnica.
e) wnioskowania zmian struktury organizacyjnej Ośrodka i przedkładanie ich do
zatwierdzenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica.
f) ustalania zadań, uprawnień, pełnomocnictw oraz zakresu odpowiedzialności
pracowników w ramach obowiązujących przepisów prawa.


§ 9


Dyrektor reprezentuje Ośrodek na zewnątrz w ramach upoważnienia wydanego przez Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica.

§ 10


Dyrektor jest zobowiązany do składania Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica rocznego sprawozdania rzeczowego oraz finansowego z wykonania planu budżetu.


§ 11


1. Obowiązki Księgowego regulują przepisy zawarte w Ustawie z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.1014; z ost. zm. Dz. U. z 2001 r. Nr 145, poz.1623)
2. Księgowy kieruje, organizuje, nadzoruje i koordynuje pracę Ośrodka w zakresie działalności finansowej, rachunkowości i sprawozdawczości oraz sprawuje kontrolę w tym zakresie w poszczególnych komórkach.
4. Do obowiązków Księgowego z tytułu nadzoru i kontroli w szczególności należy:
a) podejmowanie środków w celu zapobiegania nadużyciom, marnotrawstwu i innym nieprawidłowościom w funkcjonowaniu Ośrodka,
b) zgłaszanie ewentualnych nieprawidłowości Dyrektorowi.
c) sprawowanie nadzoru, instruktażu oraz kierowanie pracowników na szkolenia w zakresie finansowo – księgowym,
d) organizowanie obiegu dokumentów dotyczących ruchu środków obrotowych
i podstawowych Ośrodka,
e) czuwanie nad terminowym i prawidłowym dokonywaniem i rozliczaniem inwentaryzacji majątku,
f) sporządzanie planów techniczno – ekonomicznych oraz obowiązujących sprawozdań finansowych i dokonywanie analiz,
g) prowadzenie kontroli finansowej, opracowywanie zaleceń oraz czuwanie nad ich wykonaniem wg obowiązujących przepisów,
h) prawidłowe zabezpieczenie dokumentacji finansowo – księgowej,
i) bieżąca kontrola operacji gospodarczych,
j) zgłaszanie zastrzeżeń i odmawianie podpisów w przypadkach decyzji Dyrektora niezgodnych z przepisami dotyczącymi przeprowadzenia operacji gospodarczych.
5.Ponadto do obowiązków Księgowego należy:
a) podpisywanie w imieniu Ośrodka:
- dokumentów bankowych
- zleceń i zamówień
- wszystkich innych zaświadczeń i dokumentów dotyczących spraw finansowych wymagających podpisu Księgowego.

R o z d z i a ł IV
Zadania działów, komórek organizacyjnych i stanowisk pracy.

§ 12


Księgowy kieruje:
działem finansowo – księgowym do zadań którego należy;
a) prowadzenie spraw płacowych (rachuba płac), naliczanie i terminowe odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz prowadzenie rozliczeń podatkowych,
b) ewidencja księgowa,
c) prowadzenie kasy,
d) rozliczanie zobowiązań i należności,
e) prowadzenie, sprawdzanie i uzgadnianie zakupów zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych.

§ 13


Do zadań pracownika biurowego do spraw kultury, promocji i sportu należy:
a) opracowywanie projektów regulaminów organizacyjnych, regulaminów pracy, instrukcji wewnętrznych i zarządzeń Dyrektora,
b) prawidłowa realizacja przepisów kodeksu pracy oraz innych przepisów określających prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracowników,
c) czuwanie nad pełnym i racjonalnym wykorzystaniem czasu pracy,
d) nadzór nad prowadzonymi sekcjami tematycznymi Ośrodka
e) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora

§ 14

Do obowiązków pracowników obsługi Ośrodka należy:
a) utrzymanie we wzorowym porządku i czystości obiektów przydzielonych im do sprzątania.
b) zgłaszanie Dyrektorowi lub osobie przez niego wyznaczonej faktów niewłaściwego użytkowania obiektu przez użytkowników lub inne osoby.
c) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora

§15


Do obowiązków Instruktora ds. aktywizacji dzieci i młodzieży należy:
a) zachęcanie dzieci i młodzieży do przynależności do różnych organizacji młodzieżowych i podejmowanie różnych działań w ramach tych organizacji,
b) nadzór nad funkcjonującą orkiestrą dętą,
c) organizacja i prowadzenie zajęć przygotowawczych dla młodzieży z zakresu gry na instrumentach dętych,
d) przygotowywanie artykułów prasowych, uroczystości państwowych, patriotycznych, religijnych i rozrywkowych z udziałem grup dzieci i młodzieży,
e) organizowanie warsztatów i koncertó, promowanie orkiestry dętej i innych działających organizacji.


§ 16


Szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień będą osobno opracowane dla każdego pracownika i umieszczone w jego aktach osobowych.


§ 17


Obowiązkiem każdego pracownika jest dokładna znajomość regulaminu organizacyjnego M-GOKoraz zakresu jego działania, ze szczególnym uwzględnieniem tych postanowień, które dotyczą danego pracownika.

R o z d z i a ł V
Czas pracy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury

§18


1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy na terenie M-GOK w Mogielnicy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.
2. Do pracowników instytucji kultury stosuje się przepisy Kodeksu Pracy z zastrzeżeniem przepisów art. 26b-26d (rozdziału 2a ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991r. z póz. zm.).
3. Czas pracy nie może przekroczyć przeciętnie 8 godz. na dobę i 40 godz. w tygodniu w przyjętym pięciodniowym tygodniu pracy.
4. Okres rozliczeniowy czasu pracy pracowników MGOK nie może przekraczać 3 miesięcy.
5. Tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48 godz. tygodniowo w przeciętnym okresie rozliczeniowym.
6. Za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje pracownikom wolne w trybie godzina za godzinę .
7. Pracownikom M-GOK mogą być udzielone dni wolne od pracy, wynikające z rozkładu czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy, łącznie z urlopem wypoczynkowym.
8. Praca wykonywana jest według następujących systemów:
a) według normalnego rozkładu czasu pracy, tj. gdy praca wykonywana jest w robocze dni tygodnia z zachowaniem wolnej soboty, niedzieli i święta;
b) w równoważnym systemie czasu pracy tj; gdy praca ustalana jest według ustalonego harmonogramu we wszystkie dni tygodnia łącznie z sobotami niedzielami i świętami, w których w których dopuszczalne jest przedłużenie dobowego czasu pracy do 12 godzin na dobę w okresie rozliczeniowym 3 miesięcy, z zachowaniem dobowego odpoczynku, co najmniej 12 godzin.
W każdym powyższym systemie praca może odbywać się na zmiany (maksimum trzy)
9. Okresem rozliczeniowym dla wszystkich pracowników jest okres rozliczeniowy 3 miesięcy kalendarzowych.
10. Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją do pracowników M-GOK może być stosowany przerywany czas pracy, według z góry ustalonego rozkładu, przewidującego nie więcej niż jedną przerwę w pracy w ciągu doby, trwającą nie dłużej niż 5 godzin. Przerwa o której mowa nie jest wliczana do czasu pracy.
11. W uzasadnionych przypadkach do pracowników wymienionych w pkt. 11 można stosować równocześnie system organizacji czasu pracy określony w art.129 § 1 Kodeksu Pracy.

R o z d z i a ł VI
Postanowienia końcowe.

§ 19


1.Regulamin Organizacyjny wraz ze Strukturą Organizacyjną podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Gminy i Miasta w Mogielnicy.
2. Po zatwierdzeniu niniejszy Regulamin skierowany zostanie do wykonania na podstawie Zarządzenia Dyrektora Ośrodka.


§ 20


Dyrektor Ośrodka upoważniony jest do dokonywania, w miarę potrzeb, zmian i uzupełnień
w zakresie działania poszczególnych stanowisk pracy.

§ 21


Wszelkie zmiany i uzupełnienia mogą być dokonane w formie aneksu w tym samym trybie jak jego nadanie.

Dyrektor MGOK
/-/ Robert Lipiec

 

Opublikowane przez: Marek Baumel | Data wprowadzenia: 2020-08-21 09:25:59 | Data modyfikacji: 2020-08-21 09:26:34.
Data wprowadzenia: 2020-08-21 09:25:59
Data modyfikacji: 2020-08-21 09:26:34
Opublikowane przez: Marek Baumel
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
M-GOK MOgielnica
ul. ul. Rynek 15
05-640 Mogielnica
Kierownik Jednostki
Kontakt:
Tel:
Fax:
e-mail: